Chung kết hội thi điều dưỡng trưởng - KTV trưởng khoa giỏi cấp bệnh viện lần 5