Hội đồng thanh lý tài sản Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần xin thông báo niêm yết giá thanh lý bán vật liệu thu hồi (đính kèm thông báo số: 50/TB-HĐTLTS ngày 14 tháng 01 năm 2021)

Tài liệu đính kèm: Tải về

 BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC

TIỂU CẦN

HỘI ĐỒNG THANH LÝ TÀI SẢN

Số:50/TB-HĐTLTS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tiểu Cần, ngày 14  tháng 01 năm 2021

 

THÔNG BÁO

(Về việc niêm yết giá thanh lý bán vật liệu thu hồi)

Căn cứ Luật Đấu giá tái sản năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 1302/QĐ-BVĐKKV ngày 18/12/2020 về việc bán vật liệu thu hồi của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tiểu Cần;

Căn cứ Quyết định số ...../QĐ-BVĐKKV ngày 13/01/2021 về việc bán vật liệu thu hồi của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tiểu Cần;

Hội đồng thanh lý tài sản xin thông báo niêm yết giá thanh lý bán vật liệu thu hồi như sau:

1.Tên, địa chỉ, điện thoại của cơ quan tổ chức bán tài sản:

- Hội đồng thanh lý tài sản - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tiểu Cần

- Địa chỉ: ấp Đại Mong, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 02943.613.678

2. Mã số cuộc bán niêm yết: 01-2021.

3.Tên, chủng loại, số lượng, chất lượng của tài sản: Kèm bảng chi tiết vật liệu thu hồi đề nghị thanh lý.

Gía trị bán niêm yết: 30.706.800 đ.  Số tiền bằng chữ: Ba mươi triệu bảy trăm lẻ sáu ngàn tám trăm đồng.

4.Số tiền đặt trước và hình thức nộp tiền đặt trước:

- Số tiền đặt trước: 5.000.000đ

- Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền mặt tại phòng Tài chính - Kế toán, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tiểu Cần.

5. Địa điểm, thời hạn xem tài sản:

- Địa điểm xem tài sản: tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tiểu Cần, Địa chỉ: ấp Đại Mong , xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

- Thời hạn xem tài sản: Từ nay đến hết 15h ngày 16/01/2021.

6. Quy định về người không được tham gia mua tài sản:

Những người sau đây không được tham gia mua tài sản công theo hình thức niêm yết giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký mua tài sản không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người có thẩm quyền quyết định bán tài sản; người trực tiếp giám định, đánh giá lại giá trị tài sản;

c) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm b khoản này.

7. Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước:

- Thời gian  nhận hồ sơ: Từ nay đến hết 15h ngày 16/01/2021 (gồm  ngày thứ bảy).

- Địa điểm: tại phòng Tài chính – Kế toán.

- Địa chỉ: ấp Đại Mong, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

8. Thời gian lựa chọn người được mua tài sản:

- Hết thời hạn niêm yết và thông báo giá, trường hợp có nhiều người cùng đăng ký mua thì tổ chức bốc thăm để lựa chọn người được quyền mua.

  Thời gian bốc thăm là 15h 30 phút ngày 16/01/2021.

9. Thời gian bóc dỡ:

Người được quyền mua phải tổ chức bốc dỡ tất cả vật liệu, trả lại mặt bằng cho Bệnh viện trong ngày 17/01/2021.

Hội đồng thanh lý tài sản - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tiểu Cần trân trọng thông báo tới các đơn vị, cá nhân mua tài sản và mong sớm nhận được sự hợp tác./.

Trân trọng !

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, TCKT, HĐTLTS.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Thiên Lộc

 

Bài viết liên quan
Tin mới nhất
29.12.2022
Bảng giá dịch vụ Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Tiểu Cần theo Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 và Nghị quyết số: 06/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020
26.03.2024
Bảng giá dịch vụ Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Tiểu Cần theo Thông tư 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 và Nghị quyết số: 02/2024/NQ-HĐND ngày 26/02/2024
27.02.2024
Bảng giá dịch vụ Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Tiểu Cần theo Thông tư 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 và Nghị quyết số: 06/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020
13.09.2023
Bệnh viên ĐKKV Tiểu Cần tổ chức Hội thi Kiểm tra tay nghề chuyên môn năm 2023
23.06.2021
Bệnh viện ĐKKV Tiểu Cần thực hiện ca mổ thoát vị bẹn
02.06.2023
Chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/06/2023