Thông báo yêu cầu báo giá gói thầu Mua Vật tư y tế, Sinh phẩm chẩn đoán, Trang thiết bị trong thời gian chờ thầu sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tiểu Cần năm 2023

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tiểu Cần có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua Vật tư y tế, Sinh phẩm chẩn đoán, Trang thiết bị trong thời gian chờ thầu sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tiểu Cần năm 2023

Tài liệu đính kèm: Tải về

SỞ Y TẾ TỈNH TRÀ VINH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TIỂU CẦN

 

Số: 738/TB-BVĐKKV  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Tiểu Cần, ngày 14 tháng 8 năm 2023

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ

 

Kính gửi:

Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

 

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tiểu Cần có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua Vật tư y tế, Sinh phẩm chẩn đoán, Trang thiết bị trong thời gian chờ thầu sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tiểu Cần năm 2023, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tiểu Cần.

Địa chỉ: Ấp Đại Mong, Xã Phú Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: DS.Nguyễn Thị Kiều Tiên, Nhân viên Khoa Dược. Điện thoại: 0901.098.880; Email: tientientv0411@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

 Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tiểu Cần; Địa chỉ: Ấp Đại Mong, Xã Phú Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh. Đồng thời đề nghị           các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi bản scan báo giá (có mộc đỏ) và file mềm qua địa chỉ email sau: bvdktieucan@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2023 đến trước 17 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục Vật tư y tế, Sinh phẩm chẩn đoán, Trang thiết bị trong thời gian chờ thầu sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tiểu Cần năm 2023, bao gồm:

- Danh mục Vật tư y tế, bao gồm 11 mặt hàng.

- Danh mục Sinh phẩm chẩn đoán, bao gồm 10 mặt hàng.

- Danh mục Trang thiết bị, bao gồm 01 mặt hàng.

(Đính kèm Phụ lục 1)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tiểu Cần; Địa chỉ: Ấp Đại Mong, Xã Phú Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 48-72 giờ, theo dự trù hàng tuần/tháng của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tiểu Cần trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 90 ngày kể từ khi nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo đúng quy định của pháp luật và đã được đối chiếu công nợ.

5. Các thông tin khác: Không.

Trên đây là Yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tiểu Cần kính gửi đến Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. Báo giá thực hiện theo Mẫu báo giá kèm theo Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Y tế.

(Đính kèm Phụ lục 2)

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tiểu Cần trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:                                                                                                

- Như trên;

- Đăng tải Website bệnh viện;

- Lưu: VT, TCG.

 

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thiên Lộc

(đã ký)

Bài viết liên quan
Tin mới nhất
29.12.2022
Bảng giá dịch vụ Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Tiểu Cần theo Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 và Nghị quyết số: 06/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020
26.03.2024
Bảng giá dịch vụ Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Tiểu Cần theo Thông tư 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 và Nghị quyết số: 02/2024/NQ-HĐND ngày 26/02/2024
27.02.2024
Bảng giá dịch vụ Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Tiểu Cần theo Thông tư 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 và Nghị quyết số: 06/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020
13.09.2023
Bệnh viên ĐKKV Tiểu Cần tổ chức Hội thi Kiểm tra tay nghề chuyên môn năm 2023
23.06.2021
Bệnh viện ĐKKV Tiểu Cần thực hiện ca mổ thoát vị bẹn
02.06.2023
Chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/06/2023